English Complex Prepositions of the Prepositional Phrase Type

Autoři:

Číslo v edici: 
5/1997
Číslo v periodiku: 
22

Místo vydání:

Rok vydání:

Strany: 
51-78
ISBN/ISSN: 

Typ publikace:

Jazyk:

Kontakt: 
ales.klegr@ff.cuni.cz
Abstrakt: 

Práce si klade za cíl předložit co nejúplnějši soubor anglických víceslovných předložek typu Prep1-Sb-Prep2, předběžně je popsat a zhodnit z hlediska sémantického a strukturního. Ukazuje, žc nejvíce zastoupeny jsou funkce adverbiální (procesuální, kauzální, časová a prostorová) a v rámci tzv. typu delimitačního výrazy apozičního rázu. Dále ukazuje, že tyto předložkové sekvence jsou realizovány velmi omezeným počtem formálních modelů - více než 1/4 z nich tvoří kombinace in -Sb-of. Kombinace in-of, on-of, in-with, at-of a within-of představují téměř 60 % celkového počtu. Zdá se, že spojení typické předložkové sémantiky a formálního vzoru vytváří vhodné předpoklady k prepozicionalizaci takovýchto syntagmat na základě analogie. K dalším charakteristickým rysům těchto výrazů patří výrazná monosémie, významová specifičnost a explicitnost (v mnoha případech i kolokační vyhrančnost), které jsou v kontrastu se značnou polysémií a obecností předložek primárních (jednoslovných). Zde je patrně třeba hledat důvod pro rostoucí počet víceslovných předložek zejména tohoto typu.

Bibliografie: 

ČERMÁK, F. (1996), Systém, funkce, forma a sémantika českých předložek (The System, Function, Form and Semantics of Czech Prepositions), Slovo a slovesnost, 57, pp. 30—46.
KROUPOVÁ, L. (1985), Sekundární předložky v současné spisovné češtině (Secondary Prepositions in Present-day Standard Czech), Lmguistica XIII, ČSAV, ÚJČ.
Mluvnice češtiny (2), Morfologie (1986) (Czech Grammar. Morphology), Academia, Prague.
POBUDOVÁ, V. (1998), Anglické víceslovné předložky (English Complex Prepositions), diploma dissertation, Charles University, Philosophical Faculty, Prague.
QUIRK, R., MULHOLLAND, J. (1964), Complex Prepositions and Related Sequences, supplement to English Studies, 45, pp. 64-73.
QUIRK, R., ct al. (1985), A Comprehensive Grammar of the English Language, Longman, London.

Dictionaries
Collins COBU1LD English Dictionary (1995), Flarper Collins.
Oxford Advanced Learner‘s Dictionary of Current English, Oxford (1995), Oxford University Press.
The Oxford English Dictionary on CD-ROM (1994), 2“d cd.
The Oxford Thesaurus on CD-ROM, Oxford (1994), Oxford University Press.
Random House Webster 's Unabridged Dictionary of English (1996), CD-Rom Version 2.1, Random House.
Rogeťs International Thesaurus of English (1992), 5th cd., Harper Collins.