Kolokační faux amis

V knize:

Místo vydání:

Rok vydání:

Strany: 
168-177
ISBN/ISSN: 

Jazyk:

Kontakt: 
pavlina.saldova@ff.cuni.cz, ales.klegr@ff.cuni.cz

Klíčová slova:

Abstrakt: 

Zavedení pojmu kolokačnf faux ami a poukaz na paralely mezi jednoslovnými lexikálními faux amis a mezijazykovými zrádnými kolokacemi si klade za cíl ukázat dvě věci. Z praktického hlediska představují kolokační faux amis pro lexikografii, překlad, cizojazyčnou výuku, analýzu chyb aj. užitečný pojem, který upozorňuje, že faux amis neexistují jen na úrovni slov. Z teoretického hlediska nastolení kolokačních faux amis jako translatologického problému podtrhuje potřebu zkoumat překladovou ekvivalenci především na rovině syntagmatických jednotek coby základních stavebních kamenů při vytváření textu. Ačkoli předložené třídění kolokačních faux amis na transpoziční, modulační a adaptační je velmi hrubé a neúplné, může posloužit jako východisko pro zevrubnější a jemnější analýzu zrádných kolokací a hledání jejich ekvivalentů. Ukazuje také, že na rozdíl od zrádných slov tvoří kolokační faux amis dynamické celky, které je mnohem těžší identifikovat, popsat a vyložit.

Bibliografie: 

Baker M., 1992, In Other Words. A Coursebook on Translation. Routledge, London/New York.
Church K. W., P. Hanks, 1990, Word Association Norms, Mutual Information, and Lexicography. Computational Linguistics, 16 (1), 22-29.
Crystal D., 1995, The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge University Press, Cambridge.
Český národní korpus - SYN2000, 2000. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha. Dostupný z World Wide Web: http://ucnk.ff.cuni.cz.
Dagut M., 1978, Hebrew-English Translation: A Linguistic Analysis of some Semantic Problems. University of Haifa, Haifa.
Dušková L., 1999, Studies in the English Language II. Karolinum, Praha.
Heid U., 1994, On Ways Words Work Together-Topics in Lexical Combinatorics. In Euralex 1994 Proceedings, Vrije Universiteit, Amsterdam, 226-257.
Kilgarriff A., D. Tugwell, 2001, WORD SKETCH: Extraction and Display of Significant Collocations for Lexicography http://www.lexmasterclass.com/people/ Publications/2001-KilgTugwell-ACLcollos-Sketches.pdf In Proceedings ACL workshop COLLOCATION: Computational Extraction, Analysis and Exploitation, ACL, Toulouse, 32-38.
Kilgarriff A., see http://www.itri.brighton.ac.uk/~Adam.Kilgarriff/wordsketches. html (last modified 2002).
Klégr A., 2005, Sadness/smutek: a comparison of the verbal collocates. In Patterns. A Festschrift for Libuše Dušková, eds. J. Čermák et al., UK v Praze, Praha.
Klégr A., N. Hronková, Z. Hron, 1991, Znáte anglická slovesa? Česko-anglický slovník nejužívanějších spojení podstatných jmen se slovesy. Státní pedagogické nakladatelství, Praha.
Klégr A., N. Hronková, 1994, Znáte anglická přídavná jména? Česko-anglický slovník spojení podstatných jmen s přídavnými jmény. Leda, Praha.
Klégr A., P. Key, N. Hronková, 2005, Česko-anglický slovník spojení: podstatné jméno a sloveso / Czech-English combinatory dictionary: noun and verb. Karolinum, Praha.
Lipka L., 2002, English Lexicology. Günter Narr Verlag, Tübingen.
Nuccorini S., 2003, Towards an 'ideal' Dictionary of English Collocations. In A Practical Guide to Lexicography, ed. P. van Sterkenburg, John Benjamins, Amsterdam/Philadephia.
Oaks M., T. McEnery, 2000, Bilingual text alignment - an overview. In Multilingual Corpora in Teaching and Research, eds. S. P. Botley, A. M. McEnery, A. Wilson, Rodopi BV Publishers.
Oxford Companion to the English Language. Abridged edition, 1996. Ed. T. McArthur, Oxford University Press, Oxford.
Pinchuck I., 1977, Scientific and Technical Translation. André Deutsch, London.
Romaine S., 1995, Bilingualism. Blackwell Publishing, Oxford UK/Cambridge USA.
Sheen R., 1996, English faux amis for francophones learning English, English and French Language Resources. Volterre Fr http://www.wfi.fr/volterre/ sheen.html.
Shuttleworth M., M. Cowie, 1997, Dictionary of Translation Studies. St. Jerome, Manchester.
Sinclair John M., S. Jones, R. Daley, 2004, English Collocation Studies: The OSTI Report Continuum, London-New York.
Stubbs M., 2002, Words and Phrases. Corpus Studies of Lexical Semantics. Blackwell Publishing, Oxford UK/Cambridge USA.
Veisbergs A., 1996, False Friends Dictionaries: A Tool for Translator or Learners or Both. In Euralex 1996 Proceedings. Göteborg University, Department of Swedish, Göteborg, 627-634.
Vinay J.-P., J. Darbelnet, 1958/1995, Comparative Stylistics of French and English: A Methodology for Translation. (Transl. J. C. Sager, M.-J. Hamel), John Benjamins, Amsterdam/Philadephia.
Winford D., 2003, An Introduction to Contact Linguistics. Blackwell Publishing, Oxford UK/Cambridge USA.