Srovnání (přípustkově) odporovacích konektorů v angličtině a češtině na materiálu paralelního korpusu

Ročník: 
88

Rok vydání:

Strany: 
83-94

Typ publikace:

Jazyk:

Kontakt: 
marketa.mala@ff.cuni.cz
Abstrakt: 

Vznikající paralelní korpus češtiny a angličtiny poskytuje již množství cenného materiálu k detailnímu srovnávání vzájemné interakce obou jazykových systémů. Tato studie sleduje způsoby vyjadřování sémantických vztahů odporovacích a přípustkově odporovacích v paralelních anglicko-českých a česko-anglických textech. Konkrétně se zaměřuje na mezivýpovědní vztahy koordinační.
Jak v angličtině, tak v češtině se jako adverzativní konektory uplatňují mimo jiné fakultativní prostředky adverbiální povahy - konjunkty. Volba jejich překladového ekvivalentu je podmíněna několika faktory.

Bibliografie: 

DANEŠ, F. (1985): Věta a text. Praha: Academia.
DUŠKOVÁ, L. (2005): Konstantnost syntaktické funkce mezi jazyky. In: Slovo a slovesnost, 66, s. 243-260.
HRBÁČEK, J. (1994): Nárys textové syntaxe spisovné češtiny. Praha: Trizonia. HUDDLESTON, R., PULLUM G. K. (2002): The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.
Mluvnice češtiny (3) (1987), Skladba. Praha: Academia.
PÍPALOVÁ, R. (1993): The Semantic Dimension of Intersentential Connectives. In: Prague Studies in English XX, s. 165-178.
QUIRK, R., GREENBAUM, S., LEECH, G., SVARTVIK, J. (1985): A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.
SCHIFFRIN, D. (2004, 1. vyd. 2001): Discourse Markers: Language, Meaning, and Context. In: Schriffrin, D., Tannen, D., Hamilton, H. E.: The Handbook of Discourse Analysis. Blackwell Publishing, s. 55-75.
TABOADA, M. (2006): Discourse Markers as Signals (or Not) of Rhetorical Relations. In: Journal of Pragmatics, 38/4, s. 567-592.