Adverbial Clauses in Academic Written English-Participial versus Finite Clauses

Rok vydání:

Typ publikace:

Jazyk:

Kontakt: 
marketa.mala@ff.cuni.cz

Kapitoly v mluvnici:

Abstrakt: 

Tato disertační práce se zabývá konkurenci participiálních a finitních vět příslovečných v psaných textech anglického odborného stylu. Popisuje specifické vlastnosti
participiálních vět a ukazuje, jak tyto vlastnosti mohou na jedné straně vést k preferenci nefinitního před finitním vyjádřením a na straně druhé užiti participiální věty blokovat.
Ukazuje se, že se faktory ovlivňující volbu participiální nebo finitní věty uplatňují na různých úrovních výstavby adverbiální věty, souvětí a textu. Na úrovni příslovečné věty jsou
takovýmito faktory subordinátory a predikátová slovesa. Přísudek participiální věty nemůže byt tvořen centrálními modálními slovesy, protože nemají neurčité tvary; z pomocných sloves se vyskytuji jen be a have. I užití sponových a plno významových sloves v participiálních větách podléhá určitým omezením. Sponová a plno významová stavová slovesa funguji jako predikáty participiálních vět s nevyjádřeným podmětem jen zřídka. Jejich výrazně vyšší výskyt v absolutních participiálních konstrukcích, zejména tam, kde je absolutní konstrukce uvozena with nebo without, zřejmě souvisí s převládajícími sémantickými rolemi těchto konstrukcí (určeni průvodních okolnosti, 'vysvětlující' adjunkty). Užiti participiálního predikátu může vest k neutralizaci vztahů následnosti a současnosti mezi propozicemi věty vedlejší a věty hlavni. Anglicky systém participiálních tvarů však umožňuje tyto vztahy explicitně vyjádřit tam, kde jsou pro sděleni daného obsahu relevantní. K explicitnímu vyjádření vztahů mezi větou příslovečnou a větou hlavni slouží vedle slovesných tvarů také příslovečná určení a subordinátory.

Bibliografie: 

ALLEN, R. (1999) (ed) Pocket Fowler’s Modern English Usage, Oxford University Press, Oxford Reference Online, Oxford University Press, Charles University, 1 March 2004
COWPER, E. A. (1995) ‘English Participle Constructions’, Canadian Journal of Linguistics 40/1, 15-36.
CRUSE, D.A. (1991) Lexical Semantics, Cambridge: University Press.
CULICOVER, P.W. and R. Jackendoff (2001) ‘Control is Not Movement’, Linguistic Inquiry 32/3,493-512.
CURME, G.O. (1931) Syntax, New York: Heath.
DANEŠ, F. (1974a) (ed) Papers on Functional Sentence Perspective, Praha: Academia.
DANEŠ, F. (1974b) ‘Functional Sentence Perspective and the Organization of the Text’, in Daneš, F. (1974a) (ed), 106-128.
DANEŠ, F. and M. Grepl, Z. Hlavsa (1987) (eds), Mluvnice češtiny (3) - Skladba, Praha: Academia.
DIESSEL, H. (2001) ‘The Ordering Distribution of Main and Adverbial Clauses: A Typological Study’, Language 77/3, 431 - 449.
DIJK, T. A. van (1977) ‘Acceptability in Context’, in Greenbaum, S. (ed) Acceptability in Language, Contributions to the Sociology of Language 17, The Hague: Mouton Publishers, 39-61.
DUŠKOVÁ, L. (1969) ‘Some Remarks on the Syntax of the Ing-Form in Present-Day English’, Philologica Pragensia 12, 94—99.
DUŠKOVÁ, L. (1975) ‘The Compound and Complex Sentence in English Fiction and Scientific Writing’, in Gutknecht, Ch. (ed), Forum Linguisticum, Contributions to Applied Linguistics II, Frankfurt/M., 143 — 156.
DUŠKOVÁ, L. et al. (1988) Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny (A Grammar of Contemporary English against the Background of Czech), Praha: Academia.
DVOŘÁKOVÁ, E. (1964) ‘On the English and Czech Situational Adverbs in Functional Sentence Perspective’, Brno Studies in English 4, 129-141.
EDGREN, E. (1971) Temporal Clauses in English, Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Anglistica Upsaliensia 9, Uppsala.
ERDMANN, P. (1990) Discourse and Grammar: Focussing and Defocussing in English, Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
FIRBAS, J. (1959) Thoughts on the Communicative Function of the Verb in English, German and Czech’, Brno Studies in English 1, 39-65.
FIRBAS, J. (1961) ‘On the Communicative Value of the Modern English Finite Verb’, Brno Studies in English 3, 79-102.
FIRBAS, J. (1979) ‘A Functional View of ‘Ordo Naturalis” , Brno Studies in English 13, 29-59.
FIRBAS, J. (1992) Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication, Cambridge: University Press.
FIRBAS, J. (1999) ‘Dogs Must Be Carried on the Escalator, A Case Study in FSP Potentiality’, Brno Studies in English 25, 7-18.
GIVON, T. (1979) (ed) Discourse and Syntax, Syntax and Semantics 12, New York: Academic Press.
GIVON, T. (1983) (ed) Topic Continuity in Discourse: a Quantitative Cross-Language Study, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
GIVON, T. (1983) ‘Topic Continuity in Discourse: an Introduction’, in Givon, T. (ed.), 1-42.
GOLDBERG, A. E. and F. Ackerman (2001) ‘The Pragmatics of Obligatory Adjuncts’, Language 77/4.
GRADY, M. (1972) ‘The English Absolute Construction’, Linguistics 90, 5-10.
GREENBAUM, S. (1969) Studies in English Adverbial Usage, London: Longman.
GREENBAUM, S. (1974) ‘Adverbial -ing Participle Constructions in English’, Anglia 91, 1-10.
GREENBAUM, S. (1988) ‘Syntactic Devices for Compression in English’, in Klegraf, J. and Nehls, D. (eds) Essays on the English Language and Applied Linguistics, Heidelberg: Julius Groos, 3 - 10.
GREENBAUM, S. and G. Nelson (1995) ‘Nuclear and Peripheral Clauses in Speech and Writing ’, in Melchers, G. and B. Warren (eds) Studies in Anglistics, Stockholm: Almqvist and Wiksell, 181-190.
GREENBAUM, S. and G. Nelson (1995) ‘Clause Relationships in Spoken and Written English’, Functions o f Language 2/1, 1-21.
GREPL, M. and P. Karlik (1998) Skladba češtiny, Praha: Votobia.
HAJIČOVÁ, E. (2000) ‘Mysteries of Order’,
HAJIČOVÁ, E. and J. Havelka, P. Sgall (2001) ‘Discourse Semantics and the Salience of Referents’,
HALLIDAY, M. A. K. (1985) An Introduction to Functional Grammar, London: Edward Arnold.
HALLIDAY, M. A. K. and R. Hasan (1976) Cohesion in English, London: Longman.
HLADKÝ, J. (1961) ‘Remarks on Complex Condensation Phenomena in Some English and Czech Contexts’, Brno Studies in English 3, 105-118.
HOPPER, P. J. (1979) ‘Aspect and Foregrounding in Discourse’, in Givon, T. (ed), 213-242.
HOROVÁ, E. (1976) ‘On Position and Function of English Local and Temporal Adverbials’, Brno Studies in English 12, 93-123.
HRBÁČEK, J. (1994) Nárys textové syntaxe spisovné češtiny (An Outline of the Textual Syntax of Standard Czech), Praha: Trizonia.
HUDDLESTON, R., Pullum G. K. et al. (2002) The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge: University Press.
HUDDLESTON, R.D. (1971) The Sentence in Written Language, A Syntactic Study Based on an Analysis of Scientific Texts, Cambridge: University Press.
JACOBSON, S. (1964) Adverbial Positions in English, Uppsala: AB Studentbok.
JACOBSON, S. (1978) On the Use, Meaning, and Syntax o f English Preverbal Adverbs, Acta Universitatis Stockholmiensis XLIV, Stockholm: Almqvist and Wiksell International.
JESPERSEN, O. (1965) A Modern English Grammar on Historical Principles, Part V, Syntax, vol. V, Copenhagen: Ejnar Munksgaard.
KLÉGR, A. (2002) English Complex Prepositions o f the Type ‘in spite o f’ and Analogous Sequences, Univerzita Karlova v Praze, Praha: Karolinum.
KOLÁŘ, Š. (1975) ‘Aspects of Polyfunctionality in English Sentence Adverbs’, Philologica Pragensia 18, 222-227.
KORTMANN, B. (1991) Free Adjuncts and Absolutes in English, London: Routledge.
KRUISINGA, E. (1932) A Handbook of Present-Day English, Part II, English Accidence and Syntax, Groningen: Noordhoff.
LAMBRECHT, K. (1998) ‘Information Structure and Sentence Form’, Cambridge Studies in Linguistics 71, Cambridge: University Press.
LEECH, G. N. (1983) Principles of Pragmatics, London: Longman, LEECH, G. N. (1987) Meaning and the English Verb, London: Longman.
LEES, R. B. (1960) The Grammar of English Nominalizations, International Journal of American Linguistics 26/3.
LEVINSON, S. C. (1987) ‘Pragmatics and the Grammar of Anaphora’, Journal of Linguistics 23/2, 379-434.
LIPKA, L. (1990) An Outline of English Lexicology, Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
MALÁ, M. (2003) ‘Prepositions or Conjunctions: after, before, since, till, until‘, in Grmelová, A. and M. Farrell (eds), Prague Conference on Linguistics and Literary Studies, 10 May 2002, Proceedings, 51-60.
MALÁ, M. (2004) ‘The Subject in Participial Adverbial Clauses’, Linguistica Pragensia 14/2, Praha, 72-89.
MALÁ, M. (2004) ‘Abbreviated Adverbial Temporal Clauses Introduced by Subordinators’, Prague Studies in English 23, 127-144.
MATHESIUS, V. (1961) Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém, Praha: Nakladatelstvi ČSAV.
MATHESIUS, V. (1975), A Functional Analysis o f Present Day English on a General Linguistic Basis, Praha: Academia.
MATHESIUS, V. (2001 [1936]) Nebojte se angličtiny!, Praha: H&H.
MATTHEWS, P. H. (1981) Syntax, Cambridge: University Press.
NAIDROVÁ, G. (2003) Reason Clauses Introduced by the Central Conjunctions because, since, as and for, diploma dissertation, Charles University in Prague, Philosophical Faculty, Department of English and American Studies.
NEWMEYER, F. J. (2001) Formal Linguistics and Functional Explanation: Bridging the Gap, Lecture given in Prague Linguistic Circle on 3 December, 2001, Prague.
NILSEN, D. L. F. (1972) English Adverbials, The Hague: Mouton.
NOSEK, J. (1958) ‘Adverbial Subclauses in Modem English’, Philologica Pragensia 1, 10-15, 41-49.
NOSEK, J. (1964) ‘Notes on Syntactic Condensation in Modem English’, Travaux linguistices de Prague 1, 281-288.
NOSEK, J. (1966) Contributions to the Syntax of the New English Complex Sentence, Acta Universitatis Carolinae Philologica Monographia 13.
Oxford Compendium 3.0 (1995), CD-ROM, Oxford University Press.
QUINTERO, P. M J. (2002) Adverbial Subordination in English, A Functional Approach Amsterdam: Rodopi.
POLDAUF, I. (1964) The Third Syntactical Plan’, Travaux linguistiques de Prague 1, 241-255
POVOLNÁ, R. (1999) ‘Some Notes on Realization Types of Spatial and Temporal Adverbials with Regard to their Syntactic Obligatoriness and Semantic Classification’, Brno Studies in English 25, 27-41.
POVOLNÁ, R. (2000) Some Notes on Spatial and Temporal Adverbials with Regard to Functional Sentence Perspective’, Brno Studies in English 26, 27-55.
POVOLNÁ, R. (2001) Factors Influencing the Clause Position of Spatial and Temporal Adverbials’, Brno Studies in English 27, 28-47.
POVOLNÁ, R. (2003) Spatial and Temporal Adverbials in English Authentic Face-to-Face Conversation, Spisy pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 87.
QUIRK, R. and S. Greenbaum, G. Leech, J. Svartvik (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language, London: Longman.
REULAND, E. J. (1983) ‘Governing —ing‘, Linguistic Inquiry 14, 101-36.
SCHEURWEGHS, G. (1966) Present-Day English Syntax, London: Longmans.
SGALL, P. and E. Hajičová, E. Buráňová (1980) Aktuální členění věty v češtině, Praha.
SGALL, P., E. Hajičová, J. Panevová (1986) The Meaning of the Sentence in Its Semantic and Pragmatic Aspects, Praha: Academia.
SGALL, P. (2002) ‘Moravská a pražská (malostranská) koncepce aktualního členění’, in Hladká, Z. and P. Karlik (eds) Čeština - univerzália a specifika 4, Sborník konference v Brně 15.-17.11. 2001, Praha: Lidové noviny.
SPITZBARD, H. (1958) ‘On the Grammatical Categories of Present Participle and Gerund in English’, Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik 1, 29-45.
STUBBS, M. (2001) Words and Phrases, Corpus Studies of Lexical Semantics, Oxford: Blackwell.
STUMP, G.T. (1985) The Semantic Variability of Absolute Constructions, Dordrecht: Reidel.
SVOBODA, A. (1968) ‘The Hierarchy of Communicative Units and Fields as Illustrated by English Attributive Constructions’, Brno Studies in English 7, 49-101.
SVOBODA, A. (1987) ‘K vnitřní struktuře adverbiale a adverbia z pohledu aktualního členění’, Acta facultatis Paedagogicae Ostraviensis, D 24, 47-55.
SZABO, R.J. (2001) ‘The Effect of Adverbial Subordinate Clause Position on Reading Comprehension’, The Journal o f Educational Research, 331-332.
ŠALDOVÁ, P. (1997) ‘Adnominal Relative Clauses vs Participial Postmodification’, Prague Studies in English 22, 117-140.
ŠALDOVÁ, P. (2004) ‘The Function of Relative Clauses (in Comparison with Postmodifying Participles) Foregrounding’, in print.
ŠVARDALOVÁ, E. (1998) The Position of Adverbial Clauses in Complex Sentences, diploma dissertation, Charles University in Prague, Philosophical Faculty, Department of English and American Studies.
TÁRNYIKOVÁ, J. (2000) ‘Dichotomies and Scales’, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philosophica 73, 53-64.
UHLÍŘOVÁ, L. (1974a) ‘O vztahu semantiky příslovečného určeni k aktualnímu členění’, Slovo a slovesnost 35, 99-106.
UHLÍŘOVÁ, L. (1974b) ‘On the role of statistics in the investigation of FSP’, in Daneš, F. (ed), 208-216.
UHLÍŘOVÁ, L. (1980) ‘K aktuálnímu členění podřadného spojení vět (konkurence vyjadřování větného a nevětného) ’, Slovo a slovesnost 41, 274-278.
VACHEK, J. (1955) ‘Some Thoughts on the So-Called Complex Condensation in Modem English’, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 3, 63-71.
VACHEK, J. (1961) ‘Some Less Familiar Aspects of the Analytical Trend of English’, Brno Studies in English 3, 9-45.
VAN VALIN, R. D. and R. J. LaPolla (1997) Syntax. Structure, meaning and function, Cambridge: University Press.
VANĚČKOVÁ , D. (1996) ‘Adverbial Participial Constructions as a Style Marker’, Prague Studies in English 21, 179-197.