Anglické ekvivalenty nejfrekventovanějších českých předložek

Místo vydání:

Rok vydání:

ISBN/ISSN: 
978-80-246-2059-6 (vyhledej v knihovnách)

Typ publikace:

Jazyk:

Kontakt: 
ales.klegr@ff.cuni.cz, pavlina.saldova@ff.cuni.cz, marketa.mala@ff.cuni.cz

Kapitoly v mluvnici:

Abstrakt: 

Předložky jsou, jak se zdá, podle prostoru, který je jim obvykle věnován v mluvnicích, nebo podle počtu monografií i časopiseckých studií, které se jimi zabývají, dosti nezajímavý slovní druh. Sinclair (1991, 81) navíc připomíná, že o předložkách a jiných synsémantikách se obvykle tvrdí, že jen zbytečně zabírají místo ve slovnících, protože kdo chce zjistit něco o významu předložky, do slovníku se dívá jen zřídka. K nezajímavosti tohoto slovního druhu přispívá jistě i to, že primární předložky tvoří uzavřenou třídu o poměrně malém počtu členů, které připouštějí jen minimální morfonologické obměny. Předložky nejsou ani vzácné — jak v češtině, tak v angličtině je přibližně každé deváté slovo předložka.
Přitom právě tyto jejich vlastnosti vedou k tomu, že se předložky často dostávají do centra zájmu korpusové lingvistiky a stávají se výchozím bodem korpusově založeného jazykového výzkumu. Není to dáno jen tím, že jejich neohebnost usnadňuje vyhledávání a jejich vysoká frekvence v různých typech textů nenutí badatele zaměřit se jen na úzký okruh textů, pro který by byly snad specifické, nebo naopak pracovat jen s velmi rozsáhlými všeobecnými korpusy. Podstatné je, že zatímco autosémantika mohou vypovídat něco o obsahu textu, předložky jsou součástí frazeologií, opakujících se lexikálně-gramatických spojení, která vypovídají o konstrukci významu v textu nebo o funkcích textu. Hunstonová ve studii „Starting with the small words“ (2008) navíc ukazuje, že lexikálně-gramatické sekvence, které se vytvářejí okolo předložek — a jsou pomocí nich detekovatelné — mohou být v různých typech textů rozdílné a sloužit k vyjadřování rozdílných funkcí, pro daný text charakteristických.
Podobně se můžeme na předložky dívat z hlediska kontrastivního — ačkoli je frekvence primárních předložek a jejich repertoár v obou jazycích srovnatelný, můžeme přepokládat, že způsoby, jimiž se začleňují do větších lexikálně-gramatických celků, budou pro každý jazyk specifické a mohou poukázat na mezijazykové rozdíly, které nám při studiu „velkých“ autosémantických slovních druhů uniknou.
Naše studie se zaměřila na tři nejfrekventovanější české předložky — v/ve, na a s/se — a jejich anglické překladové protějšky. Opírá se přitom o paralelní korpus češtiny a angličtiny. Metodologicky kombinuje výhody korpusově založeného přístupu (korpus jako „databáze“ — „example bank“, viz Ludeling & Kyto, 2008: xiii) s tradiční detailní morfo-syntaktickou analýzou. Může tak popsat jak makro-rozdíly nebo shody mezi češtinou a angličtinou, tak rozdíly v užití předložkových vazeb mezi jednotlivými zkoumanými romány.
A vrátíme-li se k postavení předložek ve slovníku, korpusově založený výzkum slovních spojení obsahujících předložky v/ve, na a s/se nám umožnil navrhnout v závěru práce slovníková hesla, která se důsledně opírají o skutečná užití předložek ve zkoumaných paralelních textech. Takto postavené heslo poskytne tomu, kdo hledá význam předložky, relevantní informace.

Bibliografie: 

Adamska-Sałaciak, A. 2008a. Prepositions in Dictionaries for Foreign Learners: A Cognitive Linguistic Look. In: Bernal, E. and DeCesaris, J. (eds) Proceedings of the XIII EURALEX International Congress (Barcelona, 15-19 July 2008). Barcelona: Universität Pompeu Fabra, s. 1477-1486.
Adamska-Sałaciak, A. 2008b. Prepositional entries in English-Polish dictionaries. Studia Anglica Posnaniensia 44, s. 339–372.
Běličová, H. 1984. K podílu předložek na konstituování sémantické struktury věty. Slavia, 53, s. 225-243.
Běličová, H. 1985. Ještě k podílu předložek na konstituování sémantické struktury věty. Slavia, 54, s. 8-21.
Bennett, D. C. 1975. Spatial and Temporal Uses of English Prepositions. Longman.
Biber, D., Johansson, S., Leech, G., Conrad, S., Finegan, E. 1999. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow, Essex: Pearson Education.
Blatná, R. 2006. Víceslovné předložky v současné češtině. Praha: Nakladatelství Lidové noviny / Ústav českého národního korpusu.
Brala, M. 2002. Understanding and Translating (Spatial) Prepositions: An Exercise in Cognitive Semantics for Lexicographic Purposes [Working paper of the Research Centre for English and Applied Linguistics]. Cambridge: Cambridge University Press.
Cosme, C., Gilquin, G. 2008. Free and bound prepositions in a contrastive perspective. The case of with and avec. In: Granger, S., Meunier, F. (eds) Phraseology. An interdisciplinary perspective. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, s. 259-274.
Čechová, M. 1981. K expanzi předložky na v současné jazykové praxi. Naše řeč, 64, s. 33-5.
Čermák, F. 1996. Systém, funkce, forma a sémantika českých předložek. Slovo a slovesnost, 57, s. 30-46 .
Čermák, F. a kol. 2007. Frekvenční slovník mluvené češtiny. Praha: Karolinum.
Čermák, F. a kol. 2009. Slovník české frazeologie a idiomatiky I-IV. Praha: Leda.
Čermák, F., Křen, M. a kol. 2004. Frekvenční slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
Čermák, F., Křen, M. a kol. 2011. Frequency Dictionary of Czech. Core Vocabulary for Learners. London: Routledge.
Čermák, F. 2007. Frazeologie a idiomatika česká a obecná/Czech and General Phraseology. Praha: Karolinum.
Dill, L. B. 1986. English Prepositions: The History of a Word Class [Doctoral thesis], Athens, Georgia.
Dirven, R. (ed.) 1989. A User’s Grammar of English: Word, Sentences, Text, Interaction. Frankfurt am Main, Bern, New York, Paris: Peter Lang.
Durrell, M., Brée, D. 1993. German temporal prepositions from an English perspective. In: Zelinsky-Wibbelt, C. (eds) The semantics of prepositions: from mental processing to natural language processing. Berlin-New York: Mouton de Gruyter, s. 295-326.
Dušková, L. a kol. 1988. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia.
Emonds, J. E. 1985. A Unified Theory of Syntactic Categories. Dordrecht: Foris.
Feigenbaum, S., Curzon, D. (eds) 2002. Prepositions in their Syntactic, Semantic and Pragmatic Context. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Filipec, J., Daneš, F. (eds) 1978, 1997. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia (elektronická verze, Leda, 1997).
Grepl, M. a kol. 1995. Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny.
Groom, N. 2011. Closed-class keywords and corpus-driven discourse analysis. In: Bondi, M., Scott, M. (eds) Keyness in Texts. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, s. 59-78.
Guimier, C. 1981. Prepositions: An Analytical Bibliography. Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science 5. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Gustavii, E. 2005. Target Language Preposition Selection - an Experiment with Transformation-Based Learning and Aligned Bilingual Data. 10th EAMT conference "Practical applications of machine translation", 30-31 May 2005, Budapest, s. 112-118.
Havránek, B., Jedlička, A. 1981. Česká mluvnice. Praha: SPN.
Heaton, J. B. 1965. Prepositions and Adverbial Particles. London: Longmans.
Herskovits, A. 1986. Language and Spatial Cognition: An Interdisciplinary Study of the Prepositions in English. Cambridge: Cambridge University Press.
Hill, L. A. 1968. Prepositions and Adverbial Particles. An Interim Classification, Structural and Graded. London: Oxford University Press.
Hirschová, M. 1977. Vzájemné vztahy předpon a předložek ve vazbách s prostorovým významem. Slovo a slovesnost, 38, s. 103-111.
Ho-Abdullah, I., Hasan, A. A. 2009. The Conceptual Mapping of the English Preposition in into Arabic. European Journal of Social Sciences - Volume 8, Number 4 (2009), s. 604-613.
Hoffmann, S. 2005. Grammaticalization and English Complex Prepositions. A Corpus-Based Study. London and New York: Routledge.
Horák, E. 1972. Předložkový systém spisovnej slovenčiny. Slovenská reč, 37/6, s. 341-353.
Horák, E. 1976. Metodologické a teoretické východiská opisu sémantiky slovenských predložiek. Slovenská reč, 41/2, s. 85-102.
Horák, E. 1989. Východiská pre konfrontáciu předložkového systému slovenčiny s inými jazykmi. In: Mistrík, J. (ed.) Studia Academica Slovaca, 18, Bratislava: Alfa, s. 167-185.
Horák, E. 1991. Zložené predložky v spisovnej slovenčine a ich ekvivalenty v slovanských jazykoch. In: Mistrík, J. (ed.) Studia Academica Slovaca, 20, Bratislava: Alfa, s. 83-101.
Hrbáček, J. 1963. Opakování stejných předložek v několikanásobných výrazech. Naše řeč, 46, s. 169-179.
Hrdlička, M. 1998. K některým faktorům ovlivňujícím užívání předložek do a na v současné češtině. Slovo a slovesnost, 59, s. 96-104.
Hrdlička, M. 1999. K charakterizaci předložek českého jazyka. In: Přednášky z XLII. běhu LŠSS. I. díl. Praha, FF UK., s. 75-82.
Hrdlička, M. 2000. Předložky ve výuce češtiny jako cizího jazyka. Praha: Karolinum.
Hruška, J. 1976. An Attempt at a Linguistic Characterology of Prepositions in Present Day English in Comparison with Czech. Brno Studies in English, 12, s. 125-144.
Huddleston, R., Pullum, G. K. 2002. The Cambridge Grammar of the English Language (Chap. 7 Prepositions and prepositional phrases). Cambridge: Cambridge University Press.
Hunston, S. 2008. Starting with the small words. Patterns, lexis and semantic sequences. International Journal of Corpus Linguistics, 13/3, s. 271-295.
Jackendoff, R. 1973. The base rules for prepositional phrases. In: Anderson, S. R., Kiparsky, P. (eds) A Festschrift for Morris Halle. New York: Holt, Rinehart and Winston, s. 345-356.
Jackendoff, R. S. 1977. X-bar Syntax: A Study of Phrase Structure. Cambridge, MA: MIT Press.
Jelínek, M. 1964. Výrazy předložkové povahy v dnešní spisovné češtině. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, A 12, s. 117-130.
Jelínek, M. 1968. Nové výrazy předložkové povahy v dnešní spisovné češtině. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, A 16, s. 47-58.
Johansson, S. 2007. Seeing through Multilingual Corpora. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Kavalová, B. 1999. Anglické neadverbiální protějšky českých příslovcí. Diplomová práce. Praha: FF UK.
Klégr, A. 1995. The Noun in Translation. A Czech-English Contrastive Study. Praha: Karolinum Press, Univerzita Karlova.
Klégr, A. 1996. Preposition-Noun Combinability Patterns. Prague Studies in English XXI, AUC, Philologica 2/1996, s. 167-177.
Klégr, A. 2000. English Complex Prepositions of the Prepositional Phrase Type. Prague Studies in English XXII, AUC, Philologica 5/1997, s. 51-78.
Klégr, A. 2002. English Complex Prepositions of the Type in spite of and Analogous Sequences. Praha: Karolinum Press, Univerzita Karlova.
Klégr, A., Malá, M. 2009. English Equivalents of the Most Frequent Czech Prepositions: A Contrastive Corpus-based Study. In: The 5th Corpus Linguistics Conference (Liverpool 20-23 July 2009) - Proceedings, University of Liverpool, UK. http://ucrel.lancs.ac.uk/publications/cl2009/40_FullPaper.doc
Klégr, A., Malá, M., Šaldová, P. 2011. Anglické nepředložkové ekvivalenty českých předložek. In: Čermák, F. (ed.) Korpusová lingvistika Praha 2011 - 1 InterCorp. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 10-28.
Klimšová, K. 1999. Zdroje chyb českých mluvčích v angličtině. Diplomová práce. Praha: FF UK.
Knas, I. 2006. Polish equivalents of spatial at. In: Proceedings of the Third ACL-SIGSEM Workshop on Prepositions, pages 9-16, Trento, Italy, April 2006.
Konečná, D. 1974. O významech českých pravých předložek. Slovo a slovesnost, 35, s. 261-264.
Kroupová, L. 1974. K diskusi o slovnědruhové povaze předložek a jejich klasifikaci. Slovo a slovesnost, 35, s. 265-268.
Kroupová, L. 1982. K stylistickému využití sekundárních předložek v umělecké literatuře. Naše řeč, 65, s. 19-22.
Kroupová, L. 1985. Sekundární předložky v současné spisovné češtině. Linguistica XIII, ČSAV, ÚJČ.
Langacker, R. W. 1987. Foundations of Cognitive Grammar, Vol 1. Stanford: Stanford University Press.
Lee, W. R. 1969. A point about in and into. Brno Studies in English, 8, s. 121-122.
Leech, G., Rayson, P., Wilson, A. 2001. Word Frequencies in Written and Spoken English (based on the BNC). Harlow: Longman.
Lindkvist, K.-G. 1950. Studies on the local sense of the prepositions in, at, on, and to in Modern English. Lund: C. W. K. Gleerup.
Lindkvist, K.-G. 1976. A Comprehensive study of Conceptions of Locality in which English Prepositions Occur. Stockholm Studies of English 35, Stockholm: Almquist and Wiksell.
Lindkvist, K.-G. 1978. AT versus ON, IN, BY: On the Early History of Spatial AT and Certain Primary Ideas Distinguishing AT from ON, IN, BY, Stockholm: Almquist and Wiksell (Digit. 2008).
Lindquist, H. 2009. A corpus study of lexicalized formulaic sequences with preposition + hand. In: Corrigan, R., Moravcsik, E. A., Ouali, H., Wheatley, K. M. (eds) Formulaic Language. Vol. I. Distribution and historical change. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, s. 239-256.
Lindstromberg, S. 2001. Preposition entries in UK monolingual learners’ dictionaries: Problems and possible solutions. Applied Linguistics 22(1), s. 79-103.
Lindstromberg, S. 2010. English Prepositions Explained. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Lüdeling, A., Kytö, M. (eds) 2008. Corpus Linguistics. An International Handbook. Volume 1. Berlin and New York: Walter de Gryuter.
Machová, S. 2000. Dvě předložky vedle sebe. Naše řeč 83/1, s. 30-34.
Malá, M., Šaldová, P , Klégr, A. 2010. English equivalents of the Czech preposition v/ve from the point of view of the “open-choice principle” and the “idiom principle”. In: Čermák, F., Corness, P., Klégr, A. (eds) InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 118-137.
Mára, K. 1968. Změny v užívání předložek v a na v současné češtině ve srovnání s polštinou. Acta Universitatis Carolinae, Slavica Pragensia X. Praha: Filozofická fakulta UK, s. 131-136.
Miko, F. 1969. Povaha predložkového systému v slovenčine. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae Prešovensis. Jazykovedný zborník, 2. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s. 151-171.
Mluvnice češtiny (2) Morfologie 1986. Praha: Academia.
Naskar, S. K., Bandyopadhyay, S. 2006. Handling of prepositions in English to Bengali machine translation. Proceedings of the Third ACL-SIGSEM Workshop on Prepositions, Trento, Italy, April 2006, s. 89-94.
Novotná, R. 2010. The Czech preposition na and its English equivalents. In: Čermák, F., Kučera, K., Petkevič, V. (eds) InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus, Praha: Nakladatelství Lidové noviny / Ústav Českého národního korpusu, s. 138-145.
O’Dowd, E. M. 1998. Prepositions and Particles in English. A Discourse-functional Acount. New York-Oxford: Oxford University Press.
O’Keefe, J. 1999. The Spatial Prepositions in English, Vector Grammar, and the Cognitive Map Theory. In: Bloom, P. et al. (eds) Language and Space. Cambridge: The MIT Press.
Oravec, J. 1968. Slovenské predložky v praxi. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.
Oravec, J. 1974a. Základný významový protiklad v systéme slovenských predložiek. Jazykovedný časopis, 25/2, s. 142-149.
Oravec, J. 1974b. Predpoklady systematizovania predložiek v spisovnej slovenčine. Slovenská reč, 39/5, s. 291-303.
Quirk, R., Greeubaum, S., Leech, G., Svartvik, J. 1985. A Comprehensive Grammar of the English Language (Chap. 9 Prepositions and prepositional phrases). London: Longman.
Quirk, R., Mulholland, J. 1964. Complex Prepositions and Related Sequences. Supplement to English Studies, 45, s. 64-73.
Radden, G. 1989. Figurative Uses of Prepositions, In: Dirven, R. (ed.) A User’s Grammar of English: Word, Sentences, Text, Interaction. Frankfurt am Main, Bern, New York, Paris: Peter Lang, s. 551-576.
Rauh, G. 1993. On the grammar of lexical and non-lexical prepositions in English. In: Zelinsky-Wibbclt, C. (cd.) The semantics ofprepositions: from mental processing to natural language processing. Berlin—New York: Mouton de Gruyter. s. 99-150.
Rauh, G. (ed.) 1991. Approaches to Prepositions. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
Rudanko, M. J. 1996. Prepositions and Complement Clauses: A Syntactic and Semantic Study of Verbs Governing Prepositions and Complement Clauses in Present-day English. New York: State University of New York Press.
Saint-Dizier, P. (ed.) 2006. Syntax and Semantics of Prepositions. Dordrecht: Springer.
Sandhagen, H. 1956. Studies of the Temporal Senses of the Prepositions AT, ON, IN, BY, and FOR in Present-day English, Uppsala: Almquist and Wiksell.
Sharoff, S. 2004. Harnessing the lawless: using comparable corpora to find translation equivalents. Journal of Applied Linguistics, Vol. 1, No. 3. (2004), s. 333-350.
Schmied, J. 1998. Differences and similarities of close cognates: English with and German mit. In: Johansson, S., Oksefjell, S. (eds) Corpora and Cross-Linguistic Research. Theory, Method and Case Studies. Amsterdam: Rodopi, s. 255-274.
Schmied, J., Fink, B. 2000. Corpus-based contrastive lexicology: the case of English with and its German translation equivalents. In: Botley, S. P., McEnery, A. M., Wilson, A. (eds) Multilingual Corpora in Teaching and Research, Amsterdam/Atlanta, GA: Rodopi, s. 157-176.
Sinclair, J. 1991. Corpus, Concordance, Collocation. Oxford: Oxford University Press.
Strnadová, J. 1998. Anglické ekvivalenty českého určitého slovesa. Diplomová práce. Praha: FF UK.
Strnadová, V. 1984. K systému prostorových předložek v češtině a angličtině. Cizí jazyky ve škole 29 (1984-85), č. 2, s. 55-64.
Styblík, V. 2000. K spojení dvou předložek vedle sebe. ČJLit 51, 2000-01, č. 3-4, s. 90-91.
Šarié, L., Reindl, D. F. 2001. On prepositions. Studia Slavica Oldenburgensia 8, Oldenburg: BIS Verlag.
Tahal, K. 1973. Některé předložky místních vztahů v češtině a angličtině. Cizí jazyky ve škole 16 (1972-73), č. 5, s. 199-206.
Taylor, J. 1988. Contrasting prepositional categories: English and Italian. In: Rudzka-Ostyn, B. (ed.) Topics in cognitive linguistics. Amsterdam/Philadelphia: John Bejnamins, s. 299-326.
Taylor, J. R. 1995. Linguistic Categorization. Prototypes in Linguistic Theory. Oxford: Clarendon Press.
Těšitelová, M. a kol. 1983. Frekvenční slovník češtiny věcného stylu. Praha: ÚJC ČSAV.
Tseng, J. L. 2000. The Representation and Selection of Prepositions. PhD Thesis, University of Edinburgh.
Tyler, A., Evans, V. 2003, 2007. The Semantics of English Prepositions, Cambridge: Cambridge University Press.
Vachek, J. 1935. České předložky a struktura češtiny. Naše řeč, 19, s. 320-331.
Vandeloise, C. 1991. Spatial prepositions: A case study from French. Chicago: University of Chicago Press.
Vojteková, M. 2008. Predložky v spisovnej slovenčine a poľštine. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově.
Zelinsky-Wibbelt, C. 1993. Interpreting and translating prepositions: A cognitively based formalizations. In: Zelinsky-Wibbelt, C. (ed.) The semantics of prepositions: from mental processing to natural language processing. Berlin-New York: Mouton de Gruyter, s. 351-390.
Zelinsky-Wibbelt, C. (ed.) 1993. The semantics of prepositions: from mental processing to natural language processing. Berlin-New York: Mouton de Gruyter.